Jak ustalić majątek dłużnika?

Zanim zdecydujemy się na wszczęcie wobec dłużnika komorniczego postępowania egzekucyjnego warto ustalić jego majątek, aby zweryfikować, czy jest on wypłacalny.

Na majątek ten, oprócz środków finansowych składać się mogą posiadane grunty i nieruchomości, a także posiadane przez dłużnika auta. Dlatego też wierzyciel ma prawo zwrócić się o informacje do:

  • ewidencji gruntów,
  • wydziału ksiąg wieczystych,
  • ewidencji pojazdów,
  • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Złożenie w sądzie wniosku o wyjawienie majątku przez dłużnika będzie natomiast czynnością ostateczną: wiąże się z nią bowiem uciążliwe postępowanie sądowe. W celu ustalenia majątku dłużnika warto również zwrócić się do naszej firmy. Przeprowadzimy rzetelny wywiad gospodarczy, a także poczynimy ustalenia majątkowe i finansowe. Sprawdź, na czym, polega każde z rozwiązań.

Poszukiwania majątku dłużnika w ewidencji gruntu

pieniądze w portfelu Ponieważ ewidencja gruntów, którą prowadzą starostowie jest jawna, wierzyciel, podejrzewający, że jego dłużnik jest właścicielem nieruchomości lub gruntu, może domagać się ujawnienia takiej informacji. W ewidencji zweryfikować można, do kogo dana nieruchomość rzeczywiście należy, kto jest jej użytkownikiem wieczystym, jaka jest jej wartość oraz powierzchnia, a także jak jest jej lokalizacja i gdzie mieszka jej właściciel. W ewidencji znajdziesz także informację o zmianie właściciela danej nieruchomości.

Jak wyglądają poszukiwania aut dłużnika w ewidencji pojazdów?

Jeśli natomiast podejrzewasz, że twój dłużnik jest właścicielem jednego bądź kilku pojazdów, wchodzących w skład jego majątku, zasięgnij informacji w ewidencji pojazdów, prowadzonej przez wojewódzki ośrodek informatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym celu należy pobrać formularz z wojewódzkiego ośrodka informatyki, a następnie złożyć wniosek o udostępnienie danych osobowych dłużnika, wskazując jego imię, nazwisko i adres. Do wniosku dołącz kopię tytułu wykonawczego, nakaz zapłaty lub dokument, potwierdzający prawo do roszczenia. Jeśli twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, uzyskasz informację na temat numeru rejestracyjnego, marki i rocznika auta. Dzięki temu poznasz jego przybliżoną wartość.

Dlaczego w celu ustalenia majątku dłużnika, warto zwrócić się do naszej agencji?

Kolejnym sposobem na ustalenie majątku dłużnika jest zwrócenie się do naszej agencji, oferującej szeroki wachlarz usług dla klientów biznesowych. Oprócz obserwacji dłużnika proponujemy przeprowadzenie szczegółowego wywiadu gospodarczego, mającego na celu ustalenie, czy dłużnik jest osobą godną zaufania, mającą jedynie przejściowe problemy w prowadzeniu swojej działalności, czy też może działa celowo na twoją szkodę i nie chce wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych. Pomoże to uniknąć ci potężnych strat, oraz wyeliminować nieuczciwe praktyki. Jesteśmy w stanie także sprawdzić sale konferencyjne i gabinety na okoliczność instalacji urządzeń śledzących oraz rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto zajmujemy się prowadzeniem ustaleń finansowych i majątkowych, dotyczących materialnej sytuacji przyszłych oraz obecnych kontrahentów, również tych, będących dłużnikami Badamy ich pod kątem rzetelności oraz wypłacalności. Stworzony przez nas raport uwzględnia należności dłużnika względem innych przedsiębiorców, płynność finansową oraz opinie, zgromadzone na  temat dłużnika.

Jak ustalić majątek dłużnika na podstawie ksiąg wieczystych?

Informacje z ksiąg wieczystych, założonych dla nieruchomości, które wchodzą w skład majątku dłużnika, pozwolą ustalić, kto tak naprawdę jest właścicielem domu lub mieszkania. Przeglądając wpisy, sprawdzisz także zapisy wykreślone z tej księgi, między innymi o poprzednich właścicielach nieruchomości. W ten sposób upewnisz się, czy dłużnik sprzedał albo darował komuś nieruchomość w ciągu ostatnich kilku lat, aby być niewypłacalnym. Wówczas wierzyciel może wnieść do sądu pozew o uznanie czynności sprzedaży nieruchomości za bezskuteczną i skutkującą pokrzywdzeniem wierzycieli. Jeśli sąd przychyli się do wniosku, wierzyciel będzie mógł przeprowadzić egzekucję z danej nieruchomości, jakby była ona nadal własnością dłużnika. Aby otrzymać wypis z księgi wieczystej, wierzyciel musi wykazać dla tej czynności swój interes prawny.

Jakie informacje sprawdzisz w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych?

Cennym źródłem informacji na temat majątku dłużnika będzie także Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Można w nim zweryfikować: REGON i PESEL dłużnika, informację o tym, czy został on pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej, a także, z jakiego powodu dłużnik został wpisany do rejestru. Jeśli w jego sprawie toczy się postępowanie o wyjawienie majątku lub jeśli zostało wydane w jego sprawie postanowienie o ogłoszeniu upadłości, informacje takie również znajdują się w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. To jednak nie koniec cennych wiadomości. W rejestrze odnotowuje się bowiem także brak majątku na pokrycie kosztów postępowania, a także wpisuje się informacje o tytułach wykonawczych, wierzycielach i wysokości wierzytelności.

Ostatecznym działaniem, które warto podjąć, aby ustalić majątek dłużnika jest złożenie do sądu wniosku o wyjawienie majątku. Wówczas dłużnik ma obowiązek złożenia w sądzie wykazu przysługujących mu praw majątkowych, wierzytelności oraz swoich dóbr. Wniosek taki można złożyć, jeśli majątek dłużnika zajęty w egzekucji nie pokryje należności.